کشتی فرنگی

منجزی: محمد بنا در اردوی تیم ملی عزیز نموده ندارد، او روی تشک ما را نمی شناسد

عضو تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نورسلطان گفت: هیچ کسی حاشیه امنیت ندارد، این ترس همواره به دل ما هست که باید خیلی خوب تمرین کنیم و محمد بنا در اردوی تیم ملی عزیز نموده ندارد.

24 خرداد 1399

نوروزی: می خواستیم شأن کشتی فرنگی در شیراز حفظ گردد، من هم یک روز از کوره در رفتم

قهرمان کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن گفت: اعتراض ها در همه جای جهان اتفاق می افتد، مگر این حواشی در کشتی روسیه نیست؟ خود من هم یک روز از کوره در رفته ام.

25 اسفند 1398